top of page

אתר זה מכיל פרטים ותמונות אודות אתרי טבע צנוע שמושקו רום לקח חלק​ בפיתוחם. בחלקם - מרגע הגייתם, ובחלקם בהצטרפות למאמץ של אנשים רבים וטובים, אנשי עשיה וחזון ואהבת הטבע והסביבה. חלק מהאתרים אהב מושקו מרחוק - אהב לטייל בהם, לספר עליהם ולסייע בשימורם.

מושקו אהב טבע, ובעיקר את כל פינות הטבע הצנועות בסביבת ביתו, והשתדל להיות מעורב בפיתוחם ובקידום המודעות אליהם, גם ללא תפקיד מוגדר בפעילות הקשורה בהם.

 

בפיתוח אתרי הטבע והנוף המוזכרים באתר זה, השתתפו בין השאר:

רשות הטבע והגנים

קרן קיימת לישראל

החברה להגנת הטבע

המשרד להגנת הסביבה

הרשות לשימור אתרים

רשויות הניקוז -  רשות הנחלים

מועצות איזוריות

משרדי אדריכלי נוף

אנשים פרטיים רבים וטובים, להם תודתינו, ותודת אנשי האזור, נתונה.

תודה מיוחדת לחברנו הטוב רפי רובין על הצילומים באתר.

bottom of page